Διαγωνισμός: Paulaner Oktoberfest


Όροι Διαγωνισμού


1.Η εταιρία «Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» που εδρεύει στον ‘Αγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ Ν.Ε.Ο Αθηνών – Λαμίας, τ.κ 14565, (εφεξής «Διοργανώτρια»), διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρία “Digital Sapiens”, η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Nικηταρά αρ. 11 – τ.κ 17671, (εφεξής «Διαφημιστική»), την παρούσα προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων Paulaner.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, οι συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού και οι σύζυγοί τους.

3. Η προωθητική ενέργεια θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 28/08/2023 (ώρα Ελλάδος:18.00) μέχρι και το Σάββατο 28/10/2023 (ώρα Ελλάδος: 22.00 – εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

4. Για να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων»), θα πρέπει:
- να εισέλθει στην ηλεκτρονική σελίδα www.paulaneroktoberfest.gr να συμπληρώσει τα στοιχεία που ζητούνται στη φόρμα συμμετοχής (όνομα, επώνυμο, ηλ. Διεύθυνση, μοναδικός κωδικός φιάλης)
- να διαβάσει και να αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού ενεργοποιώντας το κουμπί αποδοχής της σελίδας.

Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων, δηλ. το ονοματεπώνυμο που έχουν δηλώσει στην εφαρμογή θα καταχωρούνται σε λίστα, αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση.

Δώρα Διαγωνισμού:
Στο τέλος του διαγωνισμού, ένας (-1-) από τους συμμετέχοντες, ανεξάρτητα αν έχει κερδίσει στις εβδομαδιαίες κληρώσεις, που θα έχει υλοποιήσει σωστά όλα τα βήματα του διαγωνισμού, θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο (-2-) άτομα στο Μόναχο, μετά από ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ στις εβδομαδιαίες κληρώσεις α. δύο (-2-) από τους συμμετέχοντες, που θα έχουν υλοποιήσει σωστά όλα τα βήματα του διαγωνισμού, θα κερδίσουν υπογεγραμμένες φανέλες FC Bayern και β. πέντε (-5-) από τους συμμετέχοντες, που θα έχουν υλοποιήσει σωστά όλα τα βήματα του διαγωνισμού, θα κερδίσουν συλλεκτικά δώρα Paulaner Oktoberfest (Πακέτο δώρων Paulaner Oktoberfest)

5. Η ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού θα γίνει με κλήρωση που θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εβδομάδας, μέσω της ηλεκτρονικής λίστας συμμετεχόντων (εφεξής η λίστα συμμετεχόντων). Πληροφορίες για την εγκυρότητα/αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του random.org στην ηλεκτρονική ολοκλήρωση του διαγωνισμού με τη χρήση του προγράμματος http://www.random.org/ και του σχετικής διεύθυνση http://www.random.org/faq/#S2 . Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της διαφημιστικής εταιρίας, στη διεύθυνση Νικηταρά 11, Καλλιθέα.

6. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού, δηλαδή το ονοματεπώνυμό που θα έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική σελίδα www.paulaneroktoberfest.gr και μόνον, θα ανακοινωθούν στην επίσημη Facebook σελίδα του brand https://www.facebook.com/PaulanerGreece/ καθώς και με story στην επίσημη Instagram σελίδα https://www.instagram.com/paulaner_gr/. Οι νικητές θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην εφαρμογή. Ο Διοργανωτής θα ζητήσει από τους νικητές να επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου. Στην περίπτωση που οι νικητές δεν επικοινωνήσουν όπως θα τους έχει ζητηθεί μέσω του μηνύματος που θα έχουν λάβει (βλέπε παραπάνω) ή αρνηθούν να λάβουν μέρος σε κάποια από τις διαδικασίες που έχει θέσει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία ενημέρωσής τους, με τον παραπάνω τρόπο ή αρνηθούν να παραλάβουν το δώρο τους, χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του Δώρου αυτού.
7. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση των νικητών, να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια, δώρο που δεν αναζητήθηκε ή/και δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από το νικητή, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον αντίστοιχο νικητή. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσής τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Ο νικητής κατά την παραλαβή του δώρου του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ηλικία) που θα έχει προηγουμένως δηλώσει στη Διοργανώτρια Εταιρεία είναι αληθή και ακριβή.

8. Η συμμετοχή των χρηστών στο διαγωνισμό προϋποθέτει τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Διοργανωτή για τους σκοπού εκτέλεσης της σύμβασης (συμμετοχή σε διαγωνισμό). Τα στοιχεία που παρέχεται θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια του διαγωνισμού. Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού δικαίωμα στην φορητότητα, εναντίωσης, υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας, ανάκλησης της συγκατάθεσης εάν η επεξεργασία στηρίζεται σε αυτή και δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Λ.Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, email: complaints@dpa.gr ). O Διοργανωτής θα επεξεργαστεί ή/και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς με τα οποία έχει διασφαλίσει την σύννομη επεξεργασία των δεδομένων σας. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία η «Διοργανώτρια» εταιρία θεωρείται ως Υπεύθυνος επεξεργασίας και η «Διαφημιστική» ο εκτελών της επεξεργασίας.

9. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

10. Ο Συμμετέχων που παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα της ιστοσελίδας ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιέχει δόλο όσον αφορά τη συμμετοχή στην ενέργεια αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

11. Η συμμετοχή στη παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τους Όρους του Διαγωνισμού.

12. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει, να διαφοροποιήσει τη διάρκεια ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή «απρόβλεπτες» περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της με προηγούμενη ανακοίνωση στην ηλεκτρονική σελίδα https://www.facebook.com/PaulanerGreece

13. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χωρίς ειδοποίηση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Για τον λόγο αυτό συνίσταται να ανατρέχετε στους παρόντες όρους τακτικά προκειμένου να ελέγξετε τυχόν τροποποίηση αυτών.

14. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο διάθεση του Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της «Διοργανώτριας» και της «Διαφημιστικής» παύει να υφίσταται.

15. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με το παρόν ότι σε περίπτωση που συμμετάσχουν και κερδίσουν δώρα, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης θα γίνει δημοσίευσης του ονόματός τους στις ως άνω ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Η αποδοχή των όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του Συμμετέχοντος έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.

16. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

17. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού.
Creative Concept & Web Development: Digital Sapiens